โรงเรียนแจงร้อนวิทยา โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖    จัดพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปประจำห้องเรียน เพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาในการกำเนิดสติและสมาธิ ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 

 

 

รายชื่อห้องสอบและเลขที่นั่งสอบธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

 

ชั้นตรี เลขที่สอบ 1-80 ณ ห้องพลศึกษา/เลขที่สอบ 81-130 ณ ห้อง 222/เลขที่สอบ131-180 ณ ห้อง 234

 

ชั้นโท เลขที่สอบ 1-56 ณ ห้องศูนย์สังคม/57-111 ณ ห้อง STEM/

 

ชั้นเอก เลขที่สอบ 1-58 ณห้อง225(ศูนย์ภาษาต่างประเทศ)/เลขที่สอบ59-115 ณห้องศูนย์ภาษาไทย

 

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณ โรงเรียนแจงร้อนวิทยา ในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 07.50 น. 

 

ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

 

อ่านทั้งหมด

 


โรงเรียนแจงร้อนวิทยา เปิดสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน จำนวน 1 งาน ตามเอกสารแนบนี้  

โรงเรียนแจงร้อนวิทยามีความประสงค์จะจัดซื้อหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 536 คน  ตามรายการที่แนบนี้