ประวัติโรงเรียนแจงร้อนวิทยา

        โรงเรียนแจงร้อนวิทยา  ตั้งอยู่บนที่ดินของวัดแจงร้อน  จำนวน  7  ไร่  2  งาน  เลขที่  1 ซอยราษฎร์บูรณะ 37  ถนนราษฎร์บูรณะ  แขวงราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  1  เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนแบบสหศึกษา  ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่1  ถึง  มัธยมศึกษาปีที่  6
        โรงเรียนแจงร้อนวิทยา  ก่อตั้งขึ้นในปี  2496  โดยท่านพระครูประสิทธิ์สิกขาการเจ้าอาวาสวัดแจงร้อนสมัยนั้น  ได้ร่วมกับชาวบ้านคิดหาทางที่จะก่อตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขึ้นในท้องถิ่นนี้  เพราะในสมัยนั้นมีแต่โรงเรียนระดับประุถมศึกษาเท่านั้น  จึงได้ทำเรื่องถึงกรมวิสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ขอตั้งโรงเรียนมัธยมขึ้น  โดยทางวัดจะให้ที่ดินเนื้อที่  7  ไร่เศษ  ที่อยู่ทางด้านหลังวิหารหลวงพ่อหินแดง  กรมฯ จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่มาสำรวจสถานที่ที่ตั้งโรงเรียนในที่สุดก็อนุญาตให้ตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขึ้นดังนั้นโรงเรียนแจงร้อนวิทยา  จึงก่อตั้งขึ้นในปี  2496
        โรงเรียนเริ่มเปิดครั้งแรก  เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2496  โดยเปิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ครูใหญ่คนแรก  คือ  อาจารย์เฉลิม  สภานนท์  จากโรงเรียนวัดสุทธิวราราม  โดยที่ขณะนั้นโรงเรียนกำลังก่อสร้างสถานที่เรียน  จึงไปอาศัยศาลาการเปรียญของวัดแจงร้อนเรียนชั่วคราวไปก่อน  จนกระทั้งวันที่  28  พฤศจิกายน  2496  อาคารเรียนหลังแรกจึงสร้างเสร็จ  เป็นแบบอาคารไม้ใต้ถุนสูงมี  5  ห้องเรียน  ราคาก่อสร้าง  250,000  บาท  และได้ย้ายมาเรียนที่อาคารถาวรนี้ (ปัจจุบันได้รื้อแล้ว) โรงเรียนจึงกำหนดให้วันที่  28  พฤศจิกายน  ของทุกปีเป็นวันสถาปนาโรงเรียน
        พ.ศ.2498  อาจารย์เฉลิม  สภานนท์  ได้ย้ายไปรับราชการที่กองส่งเสริมวิทยะฐานะ  กรมการฝึกหัดครู  อาจารย์กระจ่าง  ชมแข  ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน  ในปีนี้ได้เปิดสินถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูในราคา  25,000  บาท
        พ.ศ.2499  กรมฯ  อนุญาตให้โรงเรียนเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ซึ่งเป็นมัธยมปลาย แต่เนื่องจากห้องเรียนมีไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน  ดังนั้น  อาจารย์กระจ่าง  ชมแข  พร้อมกับผู้ปกครองนักเรียนและชาวบ้าน  ตลอดจนผู้มีใจบุญทั้งหลายช่วยกันบริจาคทรัพย์และกำลังกาย ช่วยกันสร้างต่อเติมอาคารเรียนเพิ่มขึ้นเป็น  10  ห้องเรียน  ดังนั้นการเรียนการสอนจึงเปิดได้ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6
        พ.ศ.2500  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  1  หลัง  เป็นแบบอาคารไม้เสาตอม่อคอนกรีต  จำนวน  4  ห้องเรียน  ราคาก่อสร้าง  175,000  บาท  (ปัจจุบันรื้อไปแล้ว)
        พ.ศ.2501  อาจารย์กระจ่าง  ชมแข  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนกุนนทรีธา- รามวิทยาคม  อาจารย์จง  ศรีสนธิ์  อาจารย์โรงเรียนนนทบุรี  ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน  และได้งบประมาณสร้างอาคารไม้ต่อเติมหลังที่สร้างเมื่อพ.ศ.2500  อีก  4  ห้องเรียนค่าก่อสร้าง  230,000  บาท  รวมเป็น  8  ห้องเรียน
        พ.ศ.2503  ได้งบประมาณสร้างส้วมนักเรียน  หลังคาสังกะสี  จำนวน  8  ที่  เป็นเงินรวม  4,500  บาท
         พ.ศ.2506  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู  1  หลัง  เป็นบ้านไม้ทาสี  ค่าก่อสร้าง  31,000  บาท
         พ.ศ.2508  ได้งบประมาณก่อสร้างโรงเีรยนฝึกงาน  1  หลัง  พื้นเทคอนกรีต  หลังคามุงสังกะสีทรงครึ่งวงกลม (ปัจจุบันได้รื้อแล้ว)
         พ.ศ.2511  ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน  1  หลัง  เป็นอาคารไม้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน  6  ห้องเรียน  ค่าก่อสร้าง  500,000  บาท  (ปัจจุบันได้รื้อไปแล้ว)
         พ.ศ.2512  ได้งบประมาณสร้างอาคารโรงอาหารขนาด  12 x  32  เมตร  ประกอบด้วยหอประชุมและเวทีแสดงกิจกรรม  500,000  บาท  และในปีนี้เอง  ชาวโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องแก้ว  นำโดย  คุณปราโมทย์  วัชรางกูล  ร่วมกันบริจาคเงิน  12,000  บาท  เพื่อซื้อทรายถมสนามโรงเรียน
         พ.ศ.2516  ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน  เป็นตึก  4  ชั้น  ครึ่งหลังขนาด  9.5  x  36  เมตร  จำนวน  12  ห้องเรียน  ราคา  15,000,000  บาท
         พ.ศ.2516  อาจารย์จง  ศรีสนธิ์  เกษียณอายุราชการ  อาจารย์สำอาง  ภมรพล  อาจารย์ใหญ่โรงเีรียนเทพลีลาย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน
         พ.ศ.2517  อาจารย์รังสรรค์  สุนทรนันท์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี  ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
         พ.ศ.2518  ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนสองผลัด
         พ.ศ.2519  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนตึก  4  ชั้น  อีก  12  ห้องเรียน  ค่าก่อสร้าง  23,000,000  บาท  และไดังบประมาณสร้างส้วมนักเรียนขนาด  8  ห้อง  พร้อมที่ปัสสาวะ  เป็นเงินค่าก่อสร้าง  60,000  บาท  และได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก "วัดแจงร้อน" เป็น "แจงร้อนวิทยา"
         พ.ศ.2520  ได้งบประมาณก่อสร้างตึก  4  ชั้น  จำนวน  12  ห้องเรียน  อีก  1  หลัง  ค่าก่อสร้าง  2,300,000  บาท
         พ.ศ.2521  ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู  2  หลัง ค่าก่อสร้าง  140,000  บาท  ได้งบประมาณสร้างส้วมนักเรียน  2  หลัง  พร้อมที่ปัสสาวะเป็นเงิน  80,000  บาท  นอกจากนี้ก็ได้งบประมาณซื้อทรายถมสนามด้วย
          พ.ศ.2522  อาจารย์แสวง  จารุภากร  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทน  และได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนเครื่องแต่งกายนักเรียนชายจากกางเกงสีกากี  ถุงเท้ารองเท้าสีน้ำตาล  มาเป็นกางเกงสีดำ  ถุงเท้าสีขาว  ร้องเท้าสีดำ
          พ.ศ.2523  อาจารย์สมัย  ทิพย์ธารา  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
          พ.ศ.2525  ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนตึก  5  ชั้น  จำนวน  25  ห้องเรียน  เป็นเงิน  7,000,000  บาท  ได้งบประมาณก่อสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำริมคลองยาว  80  เมตร  เป็นเงิน 633,000  บาท  และได้งบประมาณซื้อทรายถมสนาม  เป็นเงิน  90,000  บาท
          พ.ศ.2526  อาจารย์พงษ์ศักดิ์  รุ่งโรจน์พานิช  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเีรียน  ในปีนี้ได้งบประมาณก่อสร้างห้องน้ำนักเีรียนแบบมาตรฐาน  1  หลัง  เป็นเงิน  70,000  บาท  ค่าต่อเติมอาคารเรียนและโรงฝึกงานอาคารพิเศษ  5  ชั้น  เป็นเงิน  6,000,000  บาท
         พ.ศ.2527  ได้งบประมาณเป็นค่าปรับปรุงสนามโรงเรียน  โดยทำพื้น  ค.ส.ล. เป็นเงิน 100,000  บาท  ได้บงประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์  อุปกรณ์วิชาชีพช่างโลหะ  1  ชุด  เป็นเงิน 337,000  บาท  อุปกรณ์วิชาชีพวิชาช่างยนต์  1  ชุด  เป็นเงิน  35,685  บาท  ค่าอุปกรณ์วิชาพื้นฐานอาชีพช่างอุตสาหกรรม  1  ชุด  เป็นเงิน  187,020  บาท
         พ.ศ.2528  ได้งบประมาณเครื่องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษแคร่  18  นิ้ว  1  เครื่อง  วงเงิน 9,500  บาท  และุอุปกรณ์วิชาพื้นฐานอาชีพพาณิชยกรรม  1  ชุด  วงเงิน  390,950  บาท
         พ.ศ.2529  ได้งบประมาณดำนเนินการโครงการพัฒนาชนบทและชุมชนตามข้อเสนอของ  ส.ส.  กรุงเทพมหานคร  ครั้งที่  6  วงเงิน  88,500  บาท  เพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรี  4  รายการ  งบประมาณค่าติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มกำลังไฟฟ้า  วงเงิน  57,250  บาท  ค่าก่อสร้างโรงอาหาร  หอประชุมแบบ  201  ล/27  จำนวน  1  หลัง  วงเงิน  3,500,000  บาท
         พ.ศ.2531  ผอ.พงษ์ศักดิ์  รุ่งโรจน์พานิช  ผู้อำนวยการโรงเีรียนร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูชุมชน  และผู้มีจิตศรัทธาร่วมมือกันบริจาคเงินดำเนินการก่อสร้าง  "เรือนพยาบาล"  โดยใช้งบประมาณส่วนหนึ่งจากราชการ เพื่่อเป็นอนุสรณ์ในวาระที่โรงเรียนจะมีอายุครบ  36  ปี    ในปี  พ.ศ.2532  และยังได้รับความอนุเคราะห์ด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์จาก  ส.ส. เขตราษฎร์บูรณะในงบโครงการพัฒนาชนบทและชุมชน
         พ.ศ.2532  ผอ.บัว  จินดาศรี  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน
พ.ศ.2533  ได้งบประมาณดำเนินการโครงการพัฒนาชนบทและชุมชน  ตามข้อเสนอของ  ส.ส.  กรุงเทพมหานคร  วงเงิน  117,000  บาท  เพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรี  7  รายการ
         พ.ศ.2534  จัดสร้างเรือนประชาสัมพันธ์  ดดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแจงร้อนวิทยา
         พ.ศ.2537  ได้งบประมาณจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เขตราษฎร์บูรณะ  จัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนของนักเรียนตามโครงการพัฒนาชนบทและชุมชน
         พ.ศ.2539  ผอ.บุญยัง  แสงวิรุณ  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนได้รับเงินสนับสนุนจากสมาคมฯ ขยายห้องคอมพิวเตอร์เป็น  2  ห้องเรียน  มีเครื่องคอมพิวเตอร์  50  เครื่อง
         พ.ศ.2540  ได้ปรับปรุงหอประชุมติดแอร์  โดยได้รับเงินงบประมาณจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์เขตราษฎร์บูรณะ
         พ.ศ.2541  ได้ย้ายห้องสมุดจากอาคาร  3  ชั้น  มาอยู่ชั้นล่างของหอประชุมโรงเรียนปรับปรุงและพัฒนาจนได้รับรางวัล  "ส่งเสริ
มการอ่านดีเด่น"  ของมูลนิธิ  ดร.ก่อ  สวัสดิ์พานิช  และได้ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ใหม่ขยายเพิ่มห้องเป็น  3  ห้องเรียน  มีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน  85  เครื่อง         
         พ.ศ.2543  ผอ.ฉกาจ  คงธรรม  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแจงร้อนวิทยา
         พ.ศ.2545  ผอ.ปัทมรัตน์  เต็มพิทักษ์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแจงร้อนวิทยา
         พ.ศ.2546  ผอ.อำนวย  พลชัย  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแจงร้อนวิทยา
         พ.ศ.2546  ผอ.อำนวย  พลชัย  ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทราราม
         พ.ศ.2549  ผอ.อัมพร  พสุธาดล  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแจงร้อนวิทยา
         พ.ศ.2551  ผอ.วัชราภรณ์  จิตอนุกูล  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแจงร้อนวิทยา
         พ.ศ.2554  ผอ.ปรีชา  ชูเชิด  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแจงร้อนวิทยา
         พ.ศ.2556  ผอ.ไพวัลย์  เหล็งสุดใจ  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแจงร้อนวิทยา
         พ.ศ.2558  ผอ.เทพพร  อาจเวทย์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแจงร้อนวิทยา
         พ.ศ. 2562 ผอ. ปรเวธฎ์ เกษมโชค ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแจงร้อนวิทยา