พันธกิจ

1.ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย  และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

2.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3.จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีสมรรถนะสำคัญและทักษะชีวิตที่ดี

4.จัดกิจกรรมสร้างเสริมความรู้สู่ความคิด เกิดผลผลิตแห่งอาชีพตามแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

5.จัดบรรยากาศในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

6.ส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร

7.เพิ่มศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีเพื่อแสวงหาความรู้

 

<<< กลับหน้าหลัก >>>                                       <<<ก่อนหน้า>>>