อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนแจงร้อนวิทยา คือ มีน้ำใจ

ความหมายคำว่า “อัตลักษณ์”(Identity) หมายถึง ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล หรือผลผลิตจากผู้เรียนตามปรัชญญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด โรงเรียนจึงได้กำนหด ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ของโรงเรียนแจงร้อนวิทยา คือ มีน้ำใจ ซึ่งการกำหนดอัตลักษณ์เกิดจากการประชุมระดมความคิดเห็นของบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ที่ว่า “โรงเรียนแจงร้อนวิทยา ก้าวทันวิทยากร ประสานความรู้คู่กิจกรรม น้อมนำเศรษกิจพอเพียง เคียงคู่ชุมชน ตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นพลโลกที่ดี”

มีน้ำใจ คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจเห็นคุณค่าเพื่อน มนุษย์ มีความเอื้ออาทรเอาใจใส่ ให้ความสนใจในความต้องการ ความจำเป็น ความทุกข์สุขของผู้อื่น และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ลักษณะพฤติกรรมนักเรียนโรงเรียนแจงร้อนวิทยาเป็นผู้มีน้ำใจ คือ

๑.      นักเรียนเป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา

๒.     นักเรียนรู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทำประโยชน์แก่ผู้อื่นเข้าใจ

๓.     นักเรียนเห็นใจ ผู้ที่มีความเดือดร้อน

๔.     นักเรียนมีความจริงใจ มีเมตตากรุณา มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนอื่น

 

เอกลักษณ์โรงเรียนแจงร้อนวิทยา  คือ  กิจกรรมดี

 

กิจกรรมดีหมายถึง โรงเรียนแจงร้อนวิทยาจัดกิจกรรมที่หลากหลายโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถตามศักยภาพของแต่ล่ะบุคคลเพื่อนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีน้ำใจ รู้จักสามัคคี กิจกรรมเด่น คือ คีตมวยไทย และกิจกรรมรวมใจ คืนโลกสดใส ลดใช้พลังงาน

 

<<< กลับหน้าหลัก >>>                                       <<<ก่อนหน้า>>>