แจงร้อนวิทยาร่วมโครงการหลังคาเขียว เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)

  เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  

 

 

  นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด 5 ภาคเรียน

  ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

 

 

  นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด 5 ภาคเรียน

  ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

 

  นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด 5 ภาคเรียน

  ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - สังคม

 

นักเรียนที่ได้รับรางวัล "คนดีศรีแจงร้อน" ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6